نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

10.22041/ijbme.2008.13420

چکیده

در این تحقیق به ارائه روشی نوین برای شناسایی تغییرات اندازه و ضریب شکست نانو ذرات دی اکسیدتیتانیوم به عنوان ماده اصلی تشکیل دهنده مواد دارویی جلدی ضد اشعه مضر ماورابنفش خورشید پرداخته شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر تغییرات اندازه و ضریب شکست ذرات دی اکسیدتیتانیوم موجود در فانتوم شبیه سازی شده مواد دارویی بر حالت قطبش نور بازپراکنده شده، است. اصول کار مبتنی بر مدلسازی پراکندگی نور لیزر تک رنگ قطبیده درون فانتوم شبیه سازی کننده ذرات دی اکسیدتیتانیوم است. مدل با هدف تحلیل پرتوهای بازپراکنده شده از فانتوم با دیدگاه قطبیدگی طراحی و پیاده سازی شده است. فانتوم به صورت نرم افزاری به منظور شبیه سازی خواص قطبیدگی مواد دارویی جلدی ضد اشعه ماورابنفش ایجاد شده است. از آنجا که ذرات تفرق دهنده موجود در این گونه مواد به آن خواص قطبیدگی می بخشند، بنابراین در فرایند مدلسازی، از فانتومی با پایه نگهدارنده پلیمر اپوکسی رزین با ضریب شکست تقریبی برابر واحد و حاوی ذرات تفرق دهنده دی اکسیدتیتانیوم استفاده شده است. نشان خواهیم داد، پارامتر اندازه و ضریب شکست نانوذرات تفرق دهنده دی اکسیدتیتانیوم موجود در مواد دارویی جلدی ضد اشعه ماورابنفش، تاثیر مستقیم بر میزان خلوص، کیفیت و همچنین قدرت پوشانندگی فیزیکی و درجه فیلتر کردن در چنین داروهایی دارد. از طرفی این پارامترها در شکل دهی خواص قطبشی ماده دارویی نقش اصلی را ایفا می کنند. روش اندازه گیری به کار رفته در این تحقیق مبتنی بر اصول قطبش سنجی تفرقی است. در این تحقیق به منظور بررسی پدیده پراکندگی به تحلیل حالت قطبش مجموعه نور تابشی و بازپراکنده شده در یک مجموعه آزمایشگاهی قطبش سنجی پرداخته شده است. بدین ترتیب اطلاعات قطبیدگی فانتوم شبیه سازی شده تحت آزمایش در قالب ماتریس مولر و درجه قطبیدگی استخراج شده است. دستاورد اصلی این تحقیق ایجاد توانایی در استخراج و شناسایی حساس ترین مولفه های ماتریس مولر به تغییرات اندازه و ضریب شکست ذرات دی اکسیدتیتانیوم و به عبارتی تعریف شاخص های ارزیابی کیفی برای داروهای جلدی ضد اشعه مضر ماورابنفش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A New Method For Quality Assessment of Anti-UV Creams Using Optical Polarization: Modeling and Simulation

نویسندگان [English]

  • Pejman Ghassemi 1
  • Mohammad Hossein Miranbaygi 2

1 Ph.D. Candidate, Biomedical Engineering Group, Electrical and Computer Engineering School, Tarbiat Modares University

2 Assistant Professor, Biomedical Engineering Group, Electrical and Computer Engineering School, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

In this research we present a new method to evaluate changes in size and refractive index of Titanium dioxide (TiO2) nanoparticles which are the main component of anti-UV creams. The main objective of this research is assessing the impact of changing in size and refractive index of TiO2 on the polarization state of backscattered light. The proposed technique is based on modeling the propagated polarized laser beam inside a phantom and evaluating the change in the polarization of backscattered light. The phantom is simulated by software to have the polarization properties of anti-UV creams. As scattering particles (TiO2) in these creams configure polarization properties, then through modeling we have simulated the phantom with matrix of resin epoxy that has unit refractive index including Titanium dioxide nanoparticles. It will be shown that size parameter and relative refractive index of these particles influence cream's properties like purity, quality, coating power and degree of filtration and directly affect its polarization properties. The measurement technique which is presented here is based on scattering polarimetry. To assess the scattering phenomenon, the polarization state of incident and backscattered light is analyzed by simulating a laboratory polarimeter. Then polarization information of the simulated phantom is extracted as Mueller matrix and degree of polarization index. All modeling and simulations are performed in MATLAB 2006 and the results are presented towards the end part of the paper. The main outcome of this research is the ability of extracting and the recognition of those elements of the Mueller matrix which are very sensitive to changes in size parameter and relative refractive index of TiO2. That will define the main markers for quality assessment of anti-UV creams. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • Anti-UV
  • Titanium dioxide
  • State of polarization
  • Moeller matrix
[1]     Gamer A.O., Leibold E., van Ravenzwaay B., The in vitro absorption of microfine zinc oxide and titanium dioxide through porcine skin; Toxicology in Vitro 2006; 20:301-307.
[2]     Umbreit T.H., Weaver J.L., Miller T.J., Zhang J., Shah R., Khan M.A., Stratmeyer M.E., Tomazic-Jezic V.; Toxicology of titanium dioxide nanomaterials: characterization and tissue distribution in subcutaneously and intravenously injected mice, The Toxicologist 2007; Abstract No 1391, Charlotte, NC.
[3]     Kattawar G.W. and Rakovic M.J., Virtus of Mueller matrix imaging for underwater target detection; Appl. Opt. 1999; 38: 6431-6438.
[4]     Yang P., Wei H., Kattawar G.W., Hu Y.X., Winker D.M., Hostetler C. A., and Baum B. A., Sensitivity of the backscattering Mueller matrix to particle shape and thermodynamic phase; Appl. Opt. 2003; 42:4389-4395.
[5]     Kim H.S., and Jeoung S.C., Polarization-induced size control and ablation dynamics of Ge nanostructures formed by a femtosecond laser; Opt. Express 2006; 14(8): 3694-3699.
[6]     Sung L., Mulholland G.W., and Germer T.A., Polarization of light scattered by particles on silicon wafers, SPIE 1999; 3619:80-89.
[7]     Efros A. L. and Rosen M., The electronic structure of semiconductor nanocrystals, Annu. Rev. Mater. Sci. 2003; 30: 475-521.
[8]     Ping Y., Heli W., George W.K., Young X.H., David M.W., Chris A.H., and Bryan A.B., Sensitivity of the backscattering Mueller matrix to particle shape and thermodynamic phase; Appl. Opt. 2003; 42(21): 4389- 95.
[9]     Viktin I.A., Laszlo R.D., and Whyman C.L., Effects of molecular asymmetry of optically active molecules on the polarization properties of multiply scattered light; Opt. Express 2002; 10(4): 222-229.
[10] Ishimaru A., Jaruwatanadilok S., and Kuga Y., Polarized pulse waves in random discrete scatterers; Appl. Opt. 2001; 40(30): 5495-5502.
[11] Firdus S., and Ikram M., Polarized laser beam scattering through turbid medium for application in tissue imaging; ScienceAsia 2005; 32:167-172.
[12] Tao Su X., Capjack C., Rozmus W., and Backhouse C., 2D light scattering patterns of mitochondria in single cells, Opt. Express 2007; 15(17): 10562-575.
[13] http://www.kemira.com/en/solutions products/mining/ mining/titaniumdioxide/pages/default.aspx., 2009.
[14] Bohren C. and Huffman D.R., Absorption and scattering of light by small particles; Wiley Science Paperback Series 1998; 780-825.
[15] Azzam R.M.A., and Bashara N.M., Ellipsometry and polarized light; North Holland, Amsterdam, 1988.
[16] M. J. Rakovic, G. W. Kattawar, M. Mehrubeoglu, B. D. Cameron, L.-H. Wang, and S. Rastegar, G. L. Cote, Light backscattering polarization patterns from turbid media: theory and experiment; Appl. Opt. 1999; 38: 3399-3408.
[17] Petrov D., Synelnyk E., Shkuratov Yu., and Videen G., The T-matrix technique for calculation of scattering properties of ensembles of randomly oriented particles with different size; JQSRT 2006; 102:85-110.
[18] Rother T., Schmidt K., Wauer J., Shcher- bakov V., and Gayet J.F., Light scattering on Chebyshev particles of higher order; Appl. Opt. 2006; 45: 6030-6037.
[19] Bartel S., and Hielscher A.H., Monte Carlo simulation of the diffuse backscattering Mueller matrix for highly scattering media; Appl. Opt. 2000; 39(10): 1580-1588.
[20] Wang X., Yao G., and Wang L.V., Monte Carlo model and single-scattering approximation of the propagation of polarized light in turbid media containing glucose; Appl. Opt. 2002; 41(4): 792-801.