بررسی سینتیک انحلال کلسیم فسفات های کربناتی بی شکل در محیط شبیه سازی شده استئوکلاستی

علی نعمتی؛ عبدالرضا شیخ مهدی مسگر؛ فتح اله مضطرزاده

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1388، ، صفحه 135-149

چکیده
  در این مقاله سینتیک انحلال سیمان ها و همچنین کلسیم فسفات های بی شکل در محیط اسیدی استئوکلاستی بر اساس مدل هسته و یا ذره کوچک شونده با درنظر گرفتن واکنش های مذاب- جامد به بحث گذاشته شده است. بر اساس این مدل سه مرحله نفوذ ترکیب شونده A از میان فیلم احاطه کننده، واکنش شیمیایی A با جامد در سطح واکنش و یا نفوذ از میان لایه محصول تشکیل ...  بیشتر

بیومکانیک استخوان
سنتز کلسیم فسفات های آمورف کربناتی و بررسی سینتیک انحلال در محیط شبیه سازی شده سلول های جذب استخوان

عبدالرضا شیخ مهدی مسگر؛ زهرا محمدی؛ فتح اله مضطرزاده؛ مهتاب اشرفی خوزانی؛ زینب سادات محمدی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1386، ، صفحه 39-51

چکیده
  در این تحقیق، سنتز تکرارپذیر کلسیم فسفات آمورف کربناتی از طریق استفاده از محلول های حاوی کلسیم و فسفات با غلظت پایین، دمای پایین، pH بالا و خشک کردن به شیوه انجمادی انجام شده است. مابین میزان کربنات به کار رفته در محلول سنتز و کربنات موجود در محصول آمورف یک رابطه غیرخطی وجود داشت. با افزودن مقادیر مختلف کربنات به محلول سنتز، تهیه ...  بیشتر

رفتار تبلور و زیست فعالی در محیط شبیه سازی شده بدن در شیشه های زیست فعال سیستم MgO – CaO – P2O5 - SiO2

عبدالرضا شیخ مهدی مسگر؛ زهرا محمدی

دوره -1، شماره 2 ، بهمن 1383، ، صفحه 143-151

چکیده
  رفتار تبلور و زیست فعالی در شرایط آزمایشگاهی در شیشه های زیست فعال سیستم MgO – CaO – P2O5 - SiO2  مورد تحقیق قرار گرفته است. تبلور شیشه ها باعث ایجاد ترک های بزرگی در محصل متبلور می شود. رسوب بلورهای الیافی ولاستونیت که به صورت عمود بر سطوح خارجی شیشه ها رشد کرده اند، عامل ایجاد این ترک ها هستند. تبلور شیشه های پودری شکل فشرده، ...  بیشتر

مهندسی بافت
سنتز کلسیم فسفات آمورف و بررسی انحلال پذیری در محیط شبیه سازی شده آکتیویته استئوکلاستی

عبدالرضا شیخ مهدی مسگر؛ زهرا محمدی

دوره -1، شماره 1 ، آبان 1383، ، صفحه 47-55

چکیده
  در این مقاله، شرایط سنتز تکرار پذیر کلسیم فسفات آمورف با رعایت مبانی کریستالیزاسیون تشریح گردیده است. دمای پایین،pH  بالا، خروج فوری آب و استفاده از محلولهای حاوی کاتیون کلسیم و آنیون فسفات با غلظت مشخص، از جمله شرایط دستیابی به فاز کاملا آمورف کلسیم فسفات به شمار می رود. الگوی پراش اشعه ایکس نمونه های آمورف تهیه شده ...  بیشتر